โลโก้เว็บไซต์ แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-2019 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-2019


เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติฯ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ให้นักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยฯ กรอกแบบคัดกรองความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านลิงค์ https://forms.gle/Ls8PfgwZcN1BPbeb9 เพื่อทำการลงทะเบียนก่อนเข้า มหาวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 ให้นักศึกษาติดตั้งและบันทึกข้อมูลแอพพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” วิธีใช้งาน

2.1 โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ตามลิ้งค์ https://morchana.app.link/download หรือ Scan QR Code ติดตั้งให้เรียบร้อย

2.2 ลงทะเบียนและใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ/MorChana” Download คู่มือการใช้งาน

 

ขั้นตอนที่ 3 

สำหรับนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง(เคยเดินทางไปจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูง/พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามประกาศของ ศบค. ใน 14 วัน นับย้อนกลับไปจากวันที่เข้า มหาวิทยาลัยฯ )  ให้บันทึกข้อมูลไทม์ไลน์ย้อนหลัง 14 วัน นับจากวันที่เข้ามหาวิทยาลัยฯ ย้อนกลับไป

Download แบบฟอร์มบันทึกไทม์ไลน์ >> กรอกข้อมูล บันทึกไทม์ไลน์ ย้อนหลัง 14 วัน Upload ไฟล์ในระบบ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา