โลโก้เว็บไซต์ แผนกลยุทธ์คณะ(2557-2561) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แผนกลยุทธ์คณะ(2557-2561)


คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมสาสตร์ มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2557-2561 ในการประุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จึงแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดเพื่อทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

 

ฝ่ายบริหาร

สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


Attachments:
FileคำอธิบายFile size
Download this file (แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2557-2561.pdf)แผนกลยุทธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2557-2561.pdf 416 Kb

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา