โลโก้เว็บไซต์ งานพัสดุ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

งานพัสดุ


เอกสารแบบฟอร์มงานพัสดุ

1. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (วิธีเฉพาะเจาะจง) 

2. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและจัดทำราคากลาง (วิธีประกวดราคา)

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา