โลโก้เว็บไซต์ หมวดงานวิชาการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดงานวิชาการ


การเปิด-ปิดหลักสูตร

 ขั้นตอนการเสนอเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่หรือปรับปรุง  

 ขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร/สาขาวิชา  22/01/53

 แนวปฏิบัติ สกอ. การแจ้งปิดหลักสูตร/สาขาวิชา  31/03/51

 

คู่มือ สสว.

 คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

ประกาศ

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องมาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  18/11/52

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  10/06/53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชา  23/07/53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนร่วมระหว่างเขตพื้นที่ มทร.ล้านนา  25/05/53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องเกณฑ์กำหนดรหัสรายวิชา  06/52

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเรียกชื่อหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  1/06/53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการกำหนดรหัสนักศึกษา ฉบับที่ 4  25/05/53

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ.2553  

 ประกาศคณะเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

 ประกาศคณะเรื่องเกณฑ์การเทียบโอน  

 

ข้อบังคับ

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2552 

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553   16/09/53

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.2548 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

 

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

 การจัดทำรายวิชาระดับหลักสูตร วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558   (ICT)  (TPQI)

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 แบบฟอร์มสหกิจ-ฝึกงาน-ฝึกสอน (เริ่มใช้ ปี กศ.59)  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา