โลโก้เว็บไซต์ หมวดการเงินและพัสดุ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดการเงินและพัสดุ


กองคลัง

 แบบฟอร์มสัญญายืม  

 ตัวอย่างการเขียนสัญญายืม   

 คู่มือเงินยืม  

 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

 ตัวอย่างการเขียนรายงานการเดินทาง  

 

พัสดุ

 

หมายเหตุ !! หากท่านพบการดาวน์โหลดไฟล์มีปัญหา กรุณาแจ้งมาที่ keng_rit@hotmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา