โลโก้เว็บไซต์ หมวดนโยบายและแผน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดนโยบายและแผน


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

  • ระยะที่ 2 (พ.ศ.2564-2566)  **ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563**

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

  • ปีงบประมาณ 2564  **ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564**

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา