โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

 • มติที่ประชุม 4.1  รายงานการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกการขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายภาณุเดช ทิพย์อักษร
 • มติที่ประชุม 5.3  พิจารณารับรองรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ราย นายภาณุเดช ทิพย์อักษร

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง ทุนการศึกษาดุษฎีบัณฑิตแก้วยอดคำล้านนา พ.ศ....
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก รายอาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณารับรองรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 • มติที่ประชุม 6.1 การเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา (ดอยสะเก็ด) 
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการของดเว้นการเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตร ปวส.เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อ และขยายเวลารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์กิตติศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ ครั้งที่ 1

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566   

 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานสถานะของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำเดือนมีนาคม 2566
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อ และขยายเวลารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์อริยะ แสนทวีสุข ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณารับรองรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
 • มติที่ประชุม 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ ของผู้รับทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รายนางสาวปาลิน ปันตา

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาอนุมัติการปรับปรุงเพิ่มเติมตารางเทียบโอนผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาอนุมัติแผนบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อ และขยายเวลารับทุนศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์สุรนารถ ฉิมภารส ครั้งที่ 1

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566  

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 

 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2566
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดสถานที่การจัดการเรียนการสอน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มติที่ประชุม 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มติที่ประชุม 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
 • มติที่ประชุม 6.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรวิทยาการ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
 • มติที่ประชุม 6.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดทำหลักสูตรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566  

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566  

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา