โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2566


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566

  • มติที่ประชุม 4.1  รายงานการปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มติที่ประชุม 5.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • มติที่ประชุม 5.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกเลิกการขอลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย นายภาณุเดช ทิพย์อักษร
  • มติที่ประชุม 5.3  พิจารณารับรองรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ราย นายภาณุเดช ทิพย์อักษร

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566   อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา