โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.เกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 4.2 รายงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022) 
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 • มติที่ประชุม 4.1 การปรับปรุงแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ มทร.ล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์พฤทธิ์ เนตรสว่าง

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.เครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน และตารางเทียบโอนผลการเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาอนุมัติแผนบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเปิดห้องเรียนพิเศษหลักสูตร วศ.บ.ฟฟ. และ วศ.บ.ยธ. (มทร.ล้านนา เชียงราย)
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หลักสูต วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • มติที่ประชุม 6.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) หลักสูต วศ.บ.วิศวกรรมกระบวนการผลิต

รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565  

 • มติที่ประชุม 4.1 หลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณารายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายนายธรายุทธ กิตติวรารัตน์
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายนายกฤษฏิ์  รัชชภูมิ
 • มติที่ประชุม 6.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....)
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565  

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณารับรองรายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 4.1 รายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....)
 • มติที่ประชุม 4.2 รายงานการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน/2564 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับลดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
 • มติที่ประชุม 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • มติที่ประชุม 5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนประเทศที่ศึกษาและเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาเอก ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผศ.ณัฐพงศ์ หล้ากอง
 • มติที่ประชุม 6.3 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2565

รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) 
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.7 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.8 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับคุณวุฒิการศึกษาและฐานเงินเดือน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์อัฐนันต์ วรรณชัย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประเภททุนบุคคลภายนอก และขยายแผนผูกพันอัตราพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาภายหลังสำเร็จการศึกษา รายนายนริศ อินต๊ะวงค์
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์ลาศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจเกษตรสมัยใหม่
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับหลักสูตร
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ประจำปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาให้ความเห็นชอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายในเป็นอนุกรรมการประเมินผลการสอน  ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
 • มติที่ประชุม 6.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการจัดประชุม ประจำปี พ.ศ.2566

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา