โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2565


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.เกษตรและชีวภาพ วิชาเอกวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 4.2 รายงานการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15 และระดับชาติ ครั้งที่ 23 (TSAE2022) 
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

 • มติที่ประชุม 4.1 การปรับปรุงแผนรับนักศึกษา หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2565
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง อัตราการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) พ.ศ.2565
 • มติที่ประชุม 6.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย อาจารย์พฤทธิ์ เนตรสว่าง

รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565   

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาโครงการพิเศษความร่วมมือกับสถานประกอบการ  ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขข้อมูลและรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร ค.อ.บ.เครื่องกล (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565   (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา