โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2564


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564  

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณาร่างหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร วศ.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรใหม่ วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรใหม่ วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 • มติที่ประชุม 6.2 แนวทางการบริหารงานพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร ปวส.กลุ่มสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564  

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานการดำเนินการปรับปรุงร่างหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) หลักสูตร วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
 • มติที่ประชุม 5.7 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตร หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  

 • มติที่ประชุม 3.1 พิจารณากรอบแนวคิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ
 • มติที่ประชุม 4.1 รายงานการดำเนินการปรับปรุงแนวคิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)
 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตร วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาร่างประกาศการดำเนินการวิชาเตรียมโครงงานและวิชาโครงงาน ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์พรพจน์ นุเสน

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 ครั้งที่ 2
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาแผนรับนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาปรับปรุงแผนการรับนักศึกษาหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ปีการศึกษา 2564
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รายอาจารย์ศุภลักษณ์ ศรีตา

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 

 • มติที่ประชุม 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1
 • มติที่ประชุม 5.2 พิจารณาร่างประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียน กรณีการจัดการศึกษาโครงการพิเศษร่วมมือสถานประกอบการ
 • มติที่ประชุม 5.3 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ปวส.ช่างกลโรงงาน (หลักสูตรปรับปรุง)
 • มติที่ประชุม 5.4 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ปวส.ช่างโลหะ (หลักสูตรปรับปรุง)
 • มติที่ประชุม 5.5 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ปวส.ช่างก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง)
 • มติที่ประชุม 5.6 พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร ปวส.ไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง)
 • มติที่ประชุม 5.7 พิจารณาขยายเวลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผศ.เอกชัย ชัยดี

- รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  ***อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม***

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา