โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563


- รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563
- รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- รายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

  • มติที่ประชุมวาระที่ 3.1 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....) 
  • มติที่ประชุมวาระที่ 3.2 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)
  • มติที่ประชุมวาระที่ 4.1 การดำเนินการปรับปรุงกรอบแนวคิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.....)
  • มติที่ประชุมวาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
  • มติที่ประชุมวาระที่ 5.2 พิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ (มคอ.2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมบำรุงรักษา (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)
  • มติที่ประชุมวาระที่ 5.3 พิจารณารายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ....)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา