โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564


   ดาวน์โหลดรายงานการประชุม                                                                                                                        


  ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่จากการประชุม                                                                                                   

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา