โลโก้เว็บไซต์ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564 -  2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564 - 2565


   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2564                                                                    

   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2565                                                                    


  ดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่จากการประชุม                                                                                                   

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
  • รายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา