โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2566


รั้งที่

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รูปแบบการจัดประชุม

ดาวน์โหลด

 

1/2566

 

1 มีนาคม 2566 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ MS Teams

ระเบียบวาระการประชุม

 

2/2566

 

27 มีนาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

3/2566

 

24 เมษายน 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

4/2566

 

22 พฤษภาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

5/2566

 

26 มิถุนายน 2566

09.00 - 12.00 น.

ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

 

 

6/2566

 

24 กรกฎาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

7/2566

 

28 สิงหาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

8/2566

 

25 กันยายน 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

9/2566

 

24 ตุลาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

10/2566

 

20 พฤศจิกายน 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

11/2566

 

20 ธันวาคม 2566

09.00 - 12.00 น.

ผ่านระบบ MS Teams

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา