โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2565


ครั้งที่              วัน/เดือน/ปี                   เวลา                  สถานที่จัดการประชุม               ระเบียบวาระการประชุม                   รายงานการประชุม


1/2565            21 มกราคม 2565            10.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                       


2/2565            28 กุมภาพันธ์ 2565         09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                       


3/2565            28 มีนาคม 2565             09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                       


4/2565            23 พฤษภาคม 2565        09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                         


5/2565            25 กรกฎาคม 2565         09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                         


6/2565           29 สิงหาคม 2565           09.00 - 15.30 น.                ณ จังหวัดเชียงใหม่                            


7/2565            26 กันยายน 2565          13.00 - 16.30 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


8/2565          25 ตุลาคม 2565             09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams              


9/2565          28 พฤศจิกายน 2565       09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 


10/2565          26 ธันวาคม 2565            09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams              


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา