โลโก้เว็บไซต์ ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


ครั้งที่                วัน/เดือน/ปี                              เวลา                            สถานที่จัดการประชุม                              ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม


1/2564            26 มกราคม 2564                09.00 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams               ระเบียบวาระการประชุม                     รายงานการประชุม


2/2564            22 กุมภาพันธ์ 2564             09.00 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams               ระเบียบวาระการประชุม                     รายงานการประชุม 


3/2564            25 มีนาคม 2564                 13.00 - 16.30 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                ระเบียบวาระการประชุม                      รายงานการประชุม 


4/2564            26 เมษายน 2564                09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                ระเบียบวาระการประชุม                      รายงานการประชุม 


5/2564            24 พฤษภาคม 2564             09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                ระเบียบวาระการประชุม                      รายงานการประชุม 


6/2564            28 มิถุนายน 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 ระเบียบวาระการประชุม                      รายงานการประชุม 


7/2564            20 กรกฎาคม 2564              09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 ระเบียบวาระการประชุม                       รายงานการประชุม


8/2564            23 สิงหาคม 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 ระเบียบวาระการประชุม                      รายงานการประชุม (อยู่ระหว่างรับรองรายงานการประชุม) 


9/2564            27 กันยายน 2564               ---------------------------------------- งดประชุม ----------------------------------------           


10/2564          25 ตุลาคม 2564                 09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 ระเบียบวาระการประชุม                 


11/2564          29 พฤศจิกายน 2564           09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 


12/2564          27 ธันวาคม 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                  


จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา