โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2566


ครั้งที่              วัน/เดือน/ปี                   เวลา                 สถานที่จัดการประชุม      กำหนดการเสนอวาระ                      หมายเหตุ


1/2565            21 มกราคม 2565            10.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               12 มกราคม 2565                          


2/2565            28 กุมภาพันธ์ 2565         09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               17 กุมภาพันธ์ 2565                         


3/2565            28 มีนาคม 2565             09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               16 มีนาคม 2565                          


4/2565            23 พฤษภาคม 2565        09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                11 พฤษภาคม 2565                 


5/2565            25 กรกฎาคม 2565         09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                12 กรกฎาคม 2565                    


6/2565            25 สิงหาคม 2565           09.00 - 15.00 น.                จังหวัดเชียงใหม่                      17 สิงหาคม 2565                


7/2565            26 กันยายน 2565           09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               14 กันยายน 2565                   


8/2565            25 ตุลาคม 2565             09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               12 ตุลาคม 2565                        


9/2565           28 พฤศจิกายน 2565       09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               16 พฤศจิกายน 2565                     


10/2565          26 ธันวาคม 2565            09.00 - 12.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               14 ธันวาคม 2565                          NOW!!   


หมายเหตุ   กำหนดการและสถานที่จัดการประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามมติที่ประชุม


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา