โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์


รั้งที่                วัน/เดือน/ปี                              เวลา                            สถานที่จัดการประชุม            กำหนดการเสนอวาระ                       หมายเหตุ


1/2564            26 มกราคม 2564                09.00 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams               13 มกราคม 2564


2/2564            22 กุมภาพันธ์ 2564             09.00 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams               10 กุมภาพันธ์ 2564        


3/2564            25 มีนาคม 2564                 13.00 - 16.30 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                10 มีนาคม 2564       


4/2564            26 เมษายน 2564                09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                16 เมษายน 2564                 


5/2564            24 พฤษภาคม 2564             09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                12 พฤษภาคม 2564               


6/2564            28 มิถุนายน 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 16 มิถุนายน 2564                 


7/2564            19 กรกฎาคม 2564              09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 7 กรกฎาคม 2564                


8/2564            23 สิงหาคม 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 11 สิงหาคม 2564                 


9/2564            27 กันยายน 2564               ------------------------------ งดประชุม -------------------------------------------------    


10/2564          25 ตุลาคม 2564                 09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 14 ตุลาคม 2564             


11/2564          29 พฤศจิกายน 2564           09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 17 พฤศจิกายน 2564            ระบบเสนอวาระการประชุม New!!


12/2564          27 ธันวาคม 2564               09.00 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                  15 ธันวาคม 2564                ระบบเสนอวาระการประชุม


หมายเหตุ 

1. กำหนดการประชุมได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 

2. กำหนดการและสถานที่จัดการประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามมติที่ประชุม


 

จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา