โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะ


ครั้งที่                วัน/เดือน/ปี                           เวลา                            สถานที่จัดการประชุม               กำหนดการเสนอวาระ             หมายเหตุ


1/2564            11 มกราคม 2564            09.30 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                 30 ธันวาคม 2563


2/2564            8 กุมภาพันธ์ 2564           09.30 - 13.00 น.                  ผ่านระบบ MS Teams                 27 มกราคม 2564         *แบบแจ้งเวียน วันที่ 1 มีนาคม 2564


3/2564            8 มีนาคม 2564                09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 24 กุมภาพันธ์ 2564       


4/2564            19 เมษายน 2564            13.30 - 16.30 น.                 มทร.ล้านนา เชียงใหม่               7 เมษายน 2564           


5/2564            11 พฤษภาคม 2564         09.30 - 13.00 น.                 ผ่านระบบ MS Teams                 28 เมษายน 2564          


6/2564            21 มิถุนายน 2564            09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                  9 มิถุนายน 2564           


7/2564            12 กรกฎาคม 2564           09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 30 มิถุนายน 2564          


8/2564            19 กรกฎาคม 2564           09.00 - 15.30 น.                ผ่านระบบ MS Teams                   


9/2564            9 สิงหาคม 2564              09.00 - 16.45 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 27 กรกฎาคม 2564        


10/2564            13 กันยายน 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 1 กันยายน 2564          


11/2564          11 ตุลาคม 2564              ---------------------------------------- งดประชุม ----------------------------------------


12/2564          15 พฤศจิกายน 2564          09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                 27 ตุลาคม 2564            ระบบเสนอวาระการประชุม New!!


13/2564          13 ธันวาคม 2564            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                  1 ธันวาคม 2564            ระบบเสนอวาระการประชุม


หมายเหตุ 

1. กำหนดการประชุมได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

2. กำหนดการและสถานที่จัดการประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามมติที่ประชุม


 

จัดทำโดย

นางณัฏฐนันท์  ศรีวรพจน์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา