โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ/เสนอวาระการประชุมกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2565


ครั้งที่              วัน/เดือน/ปี                   เวลา                 สถานที่จัดการประชุม      กำหนดการเสนอวาระ                      หมายเหตุ


1/2565            10 มกราคม 2565            09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               29 ธันวาคม 2564     


2/2565            14 กุมภาพันธ์ 2565         09.00 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               2 กุมภาพันธ์ 2565                        


3/2565            14 มีนาคม 2565             09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               2 มีนาคม 2565                          


4/2565            18 เมษายน 2565            09.30 - 13.00 น.               ผ่านระบบ MS Teams                6 เมษายน 2565                         


5/2565             17 พฤษภาคม 2565        09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               3 พฤษภาคม 2565                       


6/2565            20 มิถุนายน 2565           09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               8 มิถุนายน 2565                         


7/2565            18 กรกฎาคม 2565         09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams                6 กรกฎาคม 2565                           


 8/2565           5 กันยายน 2565             09.30 - 13.00 น.               ผ่านระบบ MS Teams                24 สิงหาคม 2565                             


9/2565          10 ตุลาคม 2565             09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               28 กันยายน 2565                              


10/2565          16 พฤศจิกายน 2565       09.30 - 13.00 น.                ผ่านระบบ MS Teams               2 พฤศจิกายน 2565                        


11/2565          13 ธันวาคม 2565            09.30 - 13.00 น.                มทร.ล้านนา น่าน                   30 พฤศจิกายน 2565                          NOW!!


หมายเหตุ  หนดการและสถานที่จัดการประชุม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือตามมติที่ประชุม

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา