โลโก้เว็บไซต์ บริการข้อมูลสถิติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

บริการข้อมูลสถิติ


 สรุปจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทร.ล้านนา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โดย สสว.

 

 จำนวนนักศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 จำนวนนักศึกษา ตาก

 จำนวนนักศึกษา เชียงราย

 จำนวนนักศึกษา ลำปาง

 จำนวนนักศึกษา น่าน

 จำนวนนักศึกษา พิษณุโลก

 

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ภาคพายัพ เชียงใหม่

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ตาก

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เชียงราย

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ลำปาง

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา น่าน

 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา พิษณุโลก

 

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคพายัพ เชียงใหม่

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ตาก

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน เชียงราย

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน ลำปาง

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน น่าน

 ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอน พิษณุโลก

 

 ข้อมูล FTES  ภาคพายัพ เชียงใหม่

 ข้อมูล FTES ตาก

 ข้อมูล FTES เชียงราย

 ข้อมูล FTES ลำปาง

 ข้อมูล FTES น่าน

 ข้อมูล FTES พิษณุโลก

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา