โลโก้เว็บไซต์ โครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018  (RMTC 2018) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561 Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018 (RMTC 2018)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1028 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการจัดประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ประจำปี 2561
Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2018  (RMTC 2018)

เกี่ยวกับโครงการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการวิจัย ทั้งการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยด้านสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในสังกัดตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะและสามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้

จากความสำคัญดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2019” หรือ “Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2019 (RMTC 2019)”ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 4 โดยจัดประชุมวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้จาก อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีการผลิต-การจัดการ วัสดุวิศวกรรม และสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การยกระดับงานวิจัยของประเทศต่อไป

สามารถติดตามรายละเอียดการจัดงานได้ เว็ปไซด์ http://www.rmtc2019.org/index.php 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา