โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง  แนะแนวการศึกษาเชิงรุก ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ STEM Education | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง แนะแนวการศึกษาเชิงรุก ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ STEM Education

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ธันวาคม 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1564 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          13 ธันวาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเชิงรุก เชิญนักเรียนโรงเรียนเสริมงามวิทยาคมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อ.เสริมงาม จังหวัดลำปาง เข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้  STEM Education  ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงปี 2  สร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียน
          ดร.พวงทอง  วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนี่งในการแนะแนวการศึกษาต่อเชิงรุก เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยจัดศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)  4 ฐาน ประกอบด้วย ศูนย์เรียนรู้การเพาะเลี้ยงกบ  ศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลิตผลเกษตร ศูนย์การเรียนรู้บอร์ดเกมส์  และศูนย์การเรียนรู้เครื่องตะบันน้ำ ซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี      ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมมีคณาจารย์ และนักศึกษาร่วมต้อนรับและให้ความรู้แก่อาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 30 คน

                ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
                ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เวชกามาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา