โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา “ปรัชญาความพอเพียง” สร้างนวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่สู่ครอบครัวพอเพียง  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา สืบสานศาสตร์พระราชา “ปรัชญาความพอเพียง” สร้างนวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่สู่ครอบครัวพอเพียง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 ตุลาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4158 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและร่วมสร้างเครือข่ายครอบครัวพอเพียงจิตอาสา สร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่ที่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และ คุณอริยสิริ พิพัฒน์นรา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง ลงนามความร่วมมือ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2561

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยในประชาชนและในชุมชน เกิดความร่วมมือนำไปสู่การเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จิตสำนึกมีความรับผิอชอบรู้จักเสียสละและแบ่งปัน ภายใต้คำว่าจิตอาสาให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษาและบุคลากร จนนำไปสู่การร่วมกันพัฒนาศึกษาวิจัย สร้างงานด้านวิชาการและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ในทุกมิติบนบริบทพื้นฐานของความเป็นไทย ซึ่งดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน ได้แก่1.การร่วมสร้างกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม สนับสนุนเผยแพร่และสานให้เกิดความร่วมมือรักษาศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย 2.ร่วมสร้างกิจกรรมรู้รักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม  3.ร่วมสร้างกิจกรรมครอบครัวพอเพียงไม่ทนต่อการทุจริต เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสู่สภา 4.ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ความเป็นส่วนหนึ่งของสังคมร่วมดูแลสังคมที่อ่อนแอกว่าและจะไม่เป็นผู้สร้างปัญหาให้สังคม 5.ร่วมสร้างกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการออมเพื่ออนาคต

โดยการจัดตั้งชมรมครอบครัวพอเพียงให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา โดยการรวบรวมสมาชิกและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานเข้ากับชมรมในสถานศึกษาอื่นๆทั่วประเทศสืบสาน สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าสืบไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา