โลโก้เว็บไซต์ ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กันยายน 2561 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 4800 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศ

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา  งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษาเชียงราย

ได้รับประกาศจากงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ให้ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2561

เฉพาะนักศึกษาที่เรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่1 (4ปี)

 

รายละเอียดคุณสมบัติและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดตาม www.ajinomotofoundation.or.th

พร้อมส่งใบสมัครได้ที่ห้องพยาบาลตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  9 พฤศจิกายน 2561 ตามวันและเวลาราชการ

เอกสารทุนดังกล่าวจะถูกรวบรวมส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561                       

รายละเอียดทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา ชั้นปีที่ 4
จํานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 เป็นการศึกษาหลักสูตร 4 ปี
สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ในสาขาวิชาที่กําหนด ดังนี้
– วิศวกรรมศาสตร์
– อุตสาหกรรมการเกษตร
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
– เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
– โภชนศาสตร์และการกําหนดอาหาร
– คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
– สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
– จิตวิทยา (วทบ.)
– พาณิชยศาสตร์/การบัญชี /การตลาด/ บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กําลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา