โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและสังคมแก่นักศึกษา 6 พื้นที่ ให้รู้เท่าทันผลกระทบด้านต่างๆจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาและสังคมแก่นักศึกษา 6 พื้นที่ ให้รู้เท่าทันผลกระทบด้านต่างๆจากการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 สิงหาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4037 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ จัดโครงการ “แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561” เพื่อสนับสนุนนโยบายการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ทักษะภาษาของนักศึกษา ให้มีความพร้อมเท่าทันต่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ มทร.ล้านนา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และอาจารย์ปริศนา กุลนลา หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ได้เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

        สำหรับโครงการ “แข่งขันทักษะทางด้านภาษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2561” ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านภาษา ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในรูปแบบของการแข่งขันโตวาที การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย และการแข่งขันครอสเวิร์ด โดยมีนักศึกษาจาก มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่เข้าร่วมการแข่งขัน และในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมการติดสินการแข่งขันดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา