โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 กรกฎาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               ตามที่คณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สกอ.๓๘๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) ประกอบมาตรา ๒๕ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโดยคำแนะนำของผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

จึงมีมติให้แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตรจารย์นิวัตร มูลปา                  เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ

2.รองศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์      เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

3.นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า                           เป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ

4.นายสุรพล ใจวงศ์ษา                                 เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

                       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่  ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  

 

                                                  รองศาสตราจารย์อานนท์   เที่ยงตรง

                                             ประธานกรรมการคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทน

                                             สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา