โลโก้เว็บไซต์ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 กรกฎาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ

  เรื่อง แต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

              ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2561 นั้น วันนี้ (10 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 (เมื่อวันที่ 4 ก.ค.2561) ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ที่ สกอ.380/2561 เรื่องให้ผู้ดำรงตำแหน่งพ้นจากตำแหน่งหน้าที่และแต่งตั้งคณะบุคคลให้ปฏิบัติหน่าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ดังนี้

 1. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา มทร.ล้านนาทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 2. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา ทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่

 3. ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งดังกล่าวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ พ้นจากการรักษาราชการแทน หรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ แล้วแต่กรณี

4. แต่งตั้งคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ดังนี้

1.  รองศาสตราจารย์อานนท์               เที่ยงตรง                                 ประธานกรรมการ

2.  ศาสตราจารย์ศักดา                         ธนิตกุล                                   กรรมการ

3.  ศาสตราจารย์บรรเจิด                      สิงคะเนติ                                กรรมการ

4.  พลตำรวจเอก ชาญวุฒิ                   วัชรพุกก์                                 กรรมการ

5.  รองศาสตราจารย์สุจิตรา                เหลทองอมรเลิศ                     กรรมการ

6.  รองศาสตราจารย์ไทย                      ทิพย์สุวรรณกุล                      กรรมการ

7.  รองศาสตราจารย์สุภาว์                   จุลนาพันธุ์                              กรรมการ

8.  รองศาสตราจารย์บวร                      ปภัสราทร                               กรรมการ

9.  นายสว่าง                                          ภู่พัฒน์วิบูลย์                         กรรมการ

10. รองศาสตราจารย์ศีลศิริ                  สง่าจิตร                                  กรรมการ

11. รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา                                       กรรมการ

12. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เลขานุการ

ซึ่งอธิการบดีตามข้อ 5 แต่งตั้งและมอบหมาย

 

โดยให้คณะบุคคลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่สภา มทร.ล้านนา ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.จัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลใน มทร.ล้านนา ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 39/2559

5. แต่งตั้ง รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา

 6. ในกรณีที่ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศอื่นใด ที่ได้บัญญัติถึงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา 154(2) (3) (4) และ (5) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคดนดลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ให้กรรมการตามคำสั่งนี้ทำหน้าที่แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้

7.ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี หรือผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอะการบดี ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับและพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ตามคำสั่ง ส่งมอบงานในหน้าที่ บัญชี รายงานทางการเงินและทรัพย์สิน ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีตามคำสั่งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันนับจากวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับ

     อนึ่ง ให้คณะบุคคลปฏิบัติหน่าที่แทนสภา มทร.ล้านนา ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่ง นายกสภามหาวิทยาลัย อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา154(2) (3) (4) และ(5) แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 โดยเร็ว

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สั่ง ณ วันที่ 10 ก.ค.2561

   นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 


คลังรูปภาพ : 100761


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา