โลโก้เว็บไซต์ มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ธัญบุรี ศึกษาดูงานต้นแบบสมาร์ทฟาร์ม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 มิถุนายน 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1271 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อ.สาคร  ปันตา หัวหน้าสาขาวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยผศ.จันทร์เพ็ญ  ชัยมงคลและ อ.เยาวรัตน์  วงศ์ศรีสกุลแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีฟาร์มพืชอัจฉริยะเพื่อการเกษตร โดยมี ผศ.ระบิน  ปาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แอพพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการควบคุมการปลูกพืชด้วยระบบอัตโนมัติผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟนทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงพื้นที่เพราะปลูกในฟาร์มเพาะปลูกในภาคปฏิบัติ  2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และฟาร์มลุงจง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา