โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ หวังสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมการเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ หวังสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 มิถุนายน 2561 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          25 พฤษภาคม 2561 นักศึกษากลุ่มแม่วังรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเพาะเห็ดแก่กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการตำบลแม่สัน เมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มผู้ปกครองผู้พิการตำบลแม่สัน เมืองยาว โดยมีผู้เข้าร่วม 20 คน
          นางสาวสุชาดา  ธิชูโต นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หัวหน้าโครงการกล่าวว่า การจัดอบรมเพาะเห็ดในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดของกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ตำบลแม่สัน เมืองยาว จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม พบว่า ผู้พิการมีทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 20-22 ปี มีสภาพความพิการด้านสติปัญญาและร่างกาย ทำให้ผู้ปกครองจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานนอกบ้านได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ในการส่งเสริมอาชีพการผลิตเห็ด เพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก ทางกลุ่มได้รับก้อนเชื้อเห็ดในปี 2558 เพียงครั้งเดียว  หลังจากนั้นกลุ่มได้ดำเนินการต่อด้วยการซื้อถุงก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอกขาย แต่พบปัญหาคือก้อนเชื้อเห็ดให้ผลผลิตน้อย ทำให้ต้องยุติการดำเนินกิจกรรมลง จากการสอบถามความต้องการของสมาชิกทั้งหมด มีความต้องการให้ทีมแม่วังรักษ์ถิ่นไปส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เรื่องการผลิตเห็ด จากกระบวนการต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีความรู้ สามารถผลิตเห็ดได้ด้วยตนเอง มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง  ตลอดจนสร้างรายได้แก่ครัวเรือนได้ 
          ด้านอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่จะเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มของนักศึกษาทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะบูรณาการร่วมกันในการทำงานต่อยอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็นแนวทางในการก่อเกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน นอกจากนี้แล้วยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับอาชีพการผลิตเห็ดให้กับกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการ ตำบลแม่สัน เมืองยาว ให้ผู้ปกครองและเด็กมีกิจกรรมทำร่วมกัน และก่อให้เกิดอาชีพ สร้างรายได้แก่กลุ่มสมาชิก
          สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเห็ดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ  การวางแผนการผลิตเห็ดให้เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถจำหน่ายได้ในราคาดีและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี การศึกษาดูงานฟาร์มผลิตเชื้อเห็ดและผลิตเห็ดที่ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ การพัฒนาสถานที่ผลิตเชื้อและผลิตเห็ด และการถอดบทเรียนของโครงการ มีสมาชิกกลุ่มผู้ปกครองผู้พิการเข้าร่วม 20 คน นักศึกษาผู้ดำเนินกิจกรรม 22 คน โดยมีอาจารย์ชัยธวัช  จารุทรรศน์ รองคณบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์ หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลศรี จารุทรรศน์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา