โลโก้เว็บไซต์ ‭มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา‬ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

‭มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา‬ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ รองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 26 พฤษภาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4036 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของรองศาสตราจารย์ อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต)  กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้วอย่างสงบ

ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9:45 น. สิริอายุ 71ปี 1วัน

ประวัติโดยสังเขป:

รองศาสตราจารย์อัศนีย์ ชูอรุณ (ราชบัณฑิต)

 

คุณวุฒิ:

 

ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๑๔

ศิลปมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓

ประกาศนียบัตรหลักสูตรอุตสาหกรรมการพิมพ์ ประเทศอิตาลี (ทุนรัฐบาลอิตาลี), ๒๕๒๐-๒๕๒๑

 

ตำแหน่ง:

 

ประธานคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ศิลปะ, ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

บรรณาธิการวารสารราชบัณฑิตยสถาน (ปีที่ ๓๒ พ.ศ. ๒๕๕๐, ปีที่ ๓๓ พ.ศ. ๒๕๕๑, ปีที่ ๓๔ พ.ศ. ๒๕๕๒)

 

เกียรติคุณ:

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๒ (เหรียญเงิน) จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖, ๒๕๒๓

ศิษย์เก่าดีเด่นผู้สร้างเกียรติคุณให้แก่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง, ๒๕๔๐

ศิษย์เก่าเพาะช่างดีเด่น สาขานักวิชาการศิลปะ จากสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง, ๒๕๔๕

รางวัลต้นแบบศิษย์เก่าดีเด่นจากสมาคมศิษย์เก่าอัมพวันวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๒๕๔๕

เข็มพัชรกิติยาภา, ๒๕๔๖

รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ (ทัศนศิลป์) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล, ๒๕๔๘

ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี ๒๕๕๐ จากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส

ของคุรุสภา, ๒๕๕๑

 

ผลงานสำคัญ:

 

นิทรรศการศิลปะ

การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ครั้งที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ครั้งที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๑๙) ครั้งที่ ๒๕ (พ.ศ. ๒๕๒๒) ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๓) และครั้งที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๕)

The Exhibition From ltaly Commemoration of the Centennial of King Chulalongkorn?s First Visit to Europe, ๒๕๔๐

13th International Watercolour Exhibition of Asia, ๒๕๔๑ - Art Exhibition in Los Angeles Inspiration from Bangkok ๒๐๐๒, ๒๕๔๕ หนังสือ

จิตรกรรมร่วมสมัย. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๔.

๙ ศิลปินเอกของโลก. พิมพ์ครั้งที่ ๒ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕. - ศิลปคดี. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๗.

 

ข้อมูลจาก FB.Bhanupong Chooarun


คลังรูปภาพ : รศ.อัศนีย์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา