โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนานำร่อง สร้างศูนย์ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรางภาคเหนือ มุ่งเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงระบบขนส่งของภาคเหนือ   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ราชมงคลล้านนานำร่อง สร้างศูนย์ปฏิบัติการซ่อมบำรุงรางภาคเหนือ มุ่งเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงระบบขนส่งของภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 มีนาคม 2561 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5461 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดงานและร่วมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางและการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้นโยบายมหาวิทยาลัยขนส่ง ในโครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งราง ภาคเหนือเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการขนส่งระบบรางตลอดจนร่วมกันวางแนวทางการพัฒนากำลังคน หลักสูตรการเรียนการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางรางจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ และภาคเอกชนจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ และซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือต่อไป

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ล้านนา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนา 5 เป้าหมายหลักและหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญก็คือ การมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยขนส่ง (Transportations University) ดังนั้นการส่งเสริมการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง จีงเป็นส่วนสำคัญในการนำไปสู่การเป็นจัดงานในวันนี้ซึ่งเราได้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมสร้างศูนย์นี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์ครั้งนี้จะเป็นศูนบ์กลางที่สำคัญของระบบซ่อมบำรุงระบบรางในภาคเหนือและจะทำหน้าที่เสมือนศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบรางไปพร้อมกันอีกด้วย”

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่าทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงานความคืบหน้าของโครงการว่า “การศึกษาด้านการซ่อมบำรุงระบบรางนั้นเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นการประชุมร่วมกันของ 9 มทร.ที่จะขับเคลื่อนการศึกษาของสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ ซึ่ง มทร.ล้านนา มีเป้าหมายที่สำคัญคือการจัดการศึกษาด้านการขนส่งระบบราง ครอบคลุมถึงการเป็นศูนยกลางการซ่อมบำรุงระบบรางของภาคเหนือ ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายจากหลายภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ซึ่งคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จะได้ร่วมกันในการศึกษาและจัดตั้งศูนย์นี้ขึ้น”

โครงการพัฒนาความร่วมมือการสร้างศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนือ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายพิเศษ  ได้แก่ นายเจษฎา อุปโยคิน  ผู้จัดการแผนกระบบตู้รถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัดและ ดร.พิชิต รักชลธี ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  บรรยายพิเศษหัวข้อ การเตรียมบุคลากรด้าน Q&M การสอนและการฝึกอบรมพนักงาน Q&M  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและความต้องการของหน่วยงาน รวมทั้งยังมีการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการผลิตบุคลากรสำหรับระบบ Q&M ระบบรางในมุมมองของผู้เสวนา เพื่อรองรับการพัฒนระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย  โดยวิทยากรรับเชิญได้แก่ ดร.เยี่ยมชาย ฉัตรแก้ว อดีตรักษาการ ผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย นายนพพร แก้วอำพุท วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนอุตรดิตถ์  นายศุภฤกษ์ สุดยอดประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานระบบราง สำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ราตรี ที่ปรึกษามทร.ล้านนา นายรังสรรค์ เปลี่ยนเฉย หัวหน้ากองเทคนิคบำรุงรางศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวมถึงยังมีการระดมความคิดเห็นและปฏิบัติการจัดทำแผนกิจกรรมดำเนินงานและงบประมาณในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางรางภาคเหนืออีกด้วย โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56  พรรษา มทร.ล้านนา  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา