โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนามความเข้าใจกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และพลังงานสะอาดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาและภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลงนามความเข้าใจกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมเหล็กกล้า และพลังงานสะอาดจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาและภาคเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มีนาคม 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3679 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ Mr.Masayuki Saitou Thai Project Leader จากบริษัท โอกายะ จำกัด(แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา มทร.ล้านนา และผู้แทนจากบริษัทโอกายะ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามเพื่อบันทึกความเข้าใจในการให้ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในด้านต่างๆ เช่นการผลิตงานวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรม โดยใช้โครงการหลักของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกัน ประกอบด้วยโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ โครงการขนส่งมวลชนมหานครเชียงใหม่(Tram) และโครงการผลิตบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบิน โดยภายหลังการลงนามความเข้าใจดังกล่าวแล้ว มทร.ล้านนา จะได้ตั้งคณะทำงานร่วมกับบริษัทโอกายะ จำกัด เพื่อศึกษาในรายละเอียด และแนวทางการปฏิบัติที่ดี จากนั้นจะได้มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU)อย่างเป็นทางการต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา