โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2282 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก และคณะผู้บริหาร  เข้าร่วมประชุมสัมมนา ”การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ” ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ เพื่อนำเสนองานขับเคลื่อนโครงการอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ร่วมบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือเกษตรกร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

     สำหรับโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำเสนอในที่ประชุมนั้น เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการพัฒนาระบบเกษตรจากเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดนิทรรศการพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ได้แก่ กล้วยหอมทอง สับปะรด มะม่วงน้ำดอกไม้ ขิง กระเจี๊ยบเขียว งานวิจัย เครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการโครงการฯ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาของ มทร.ล้านนา โดยมีเกษตรจังหวัดที่เกี่ยวข้อง 6 จังหวัด (เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เพชรบูรณ์ ตาก พิษณุโลก) ประธานสภาอุตสาหกรรม 17 จังหวัด   (ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.รัชตพงษ์ หอชัยรัตน์)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา