โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ติดตามผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ติดตามผลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กุมภาพันธ์ 2561 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.เอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เดินทางเข้าตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาโอจิมินห์ (HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND EDUCATION (HCMUTE)) พร้อมทั้งร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการศึกษาหวิงลอง  (VINH LONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION(VLUTE))  และ สถาบันวิจัยผักและผลไม้ (FRUIT AND VEGETABLE RESEARCH INSTITUTE (FAVRI))  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561

          ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัยกับนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน อันจะเป็นการพัฒนาความแข็งแกร่งทางด้านวิชาการ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน การสร้างความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ งานวิจัย ของมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศแล้ว ยังเป็นการวางแนวทางการดำเนินโครงการการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาอีกด้วย (ภาพ : ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา