โลโก้เว็บไซต์ ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับธนาคารออมสิน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการร่วมกับธนาคารออมสิน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 มกราคม 2561 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 4853 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ นายภาสวรรธน์   วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยมีวาระการประชุม ๓ วาระได้แก่ ๑.โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ๒. Startup University Model ๓.โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกคณะ มทร.ล้านนา ตาก มทร.ล้านนาลำปาง และ มทร.ล้านนา เชียงราย ทั้งนี้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยต่อไป และได้มอบหมายให้ นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๑๘ ต่อ ๑๐๔๒  โทรสาร ๐ ๕๓๒๖ ๖๕๒๔ E-mail : nuengrutai_s@hotmail.com

ทั้งนี้มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมดังนี้ 

๑. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

๒. Startup University Model

     แนวทางการเขียนโครงการของนักศึกษา

๓. แนวทางการบูรณาการโครงการมหาวิทยาลัยประชาชนกับธนาคารออมสิน

     จำนวนผู้ลงทะเบียนกับธนาคารออมสิน

     แบบสำรวจความร่วมมือโครงการมหาวิทยาลัยประชาชน

ข่าว: น.ส.หนึ่งฤทัย  แสงใส
ภาพ: น.ส.เสงี่ยม คืนดี/ นส.วัลภา กันทะวงศ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา