โลโก้เว็บไซต์ ล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล้านนาสัญจร มทร.ล้านนา เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2561 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการ “ถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม” (ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่) เพื่อแถลงนโยบายการปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมี ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวชี้แจง พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ในการนี้มีตัวแทนจาก 4 คณะและ 2 กลุ่ม (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิศกรรมศาสตร์, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์, นายกสโมสรนักศึกษาร่วมกับสภานักศึกษาและตัวแทนจากบุคลากรสายสนับสนุน) เป็นตัวแทนร่วมให้ข้อมูลด้านต่างๆ ที่ควรปรับปรุงพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่แต่ละหน่วยงานต้องการ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯอย่างยั่งยืนต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา