โลโก้เว็บไซต์ สวส. จับมือ สวท. “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.วิศวะฯ โยธา”  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สวส. จับมือ สวท. “PR เชิงรุก แนะนำบริการสารเทศฯ นศ.วิศวะฯ โยธา”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 สิงหาคม 2560 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 280 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ลงพื้นที่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก (Public Relations : PR) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน,๔ ปี) ชั้นปีที่ ๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด)

ซึ่งกิจกรรมฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ ประกอบการเล่นเกม ตอบคำถาม ชิงรางวัล เริ่มจาก เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยประมาณ บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ นำเสนอทางเกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN , การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา เป็นต้น กิจกรรมช่วงที่ ๒ นำโดย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการฯและบุคลากร ของ สวส. แนะนำหน่วยงาน ,คู่มือนักศึกษา , การใช้งานระบบ HR ระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ,ปฏิทินการศึกษา ,การชำระเงิน ,การลงทะเบียน ,การสอบกลางภาค ,การสอบปลายภาค ,การประเมินอาจารย์ผู้สอน ,ตรวจสอบผลการสอบ ,ขอเอกสารทางการศึกษา ,ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ,รับปริญญาบัตร เป็นต้น

เป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรม ต้องการสร้างความเข้าใจ เข้าถึง เกี่ยวกับระบบสารสนเทศต่างๆ ของ มทร.ล้านนา ที่มีให้บริการ รวมถึงการนำเสนอข้อมูลกิจกรรม ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และทั้งยังเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันอีกทางหนึ่ง ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ แล้ว โดยครั้งแรก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ (วทส.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) แก่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด) เกี่ยวกับบริการสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องและควรรู้ แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒

  ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา