โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1961 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดประชุมสรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งปีนี้ได้แบ่งคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามประเมินโครงการเป็น ๒ Group 

Group A ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และอาจารย์ภฤศพงษ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากร สถช. เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่บ้านแหลมโพธิ์ หมู่ ๙ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก , หมู่บ้านแม่กาษา หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่กาษา  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก, บ้านแม่กาษา หมู่ ๑๔  ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก, หมู่บ้านแม่กาษาโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก , หมู่บ้านสันเก้ากอม ต.แม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก และหมู่บ้านปูแป้ ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก และระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่บ้านแม่สายป่าเมี่ยง  หมู่ ที่ ๗ ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัด เชียงใหม่ , บ้านขามสุ่มเวียง หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่, หมู่บ้านห้วยทราย ม.8 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

Group B ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ ดร.อรุณี ยศบุตร (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) อาจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และบุคลากร สถช. เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เดินทางลงพื้นที่ หมู่บ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ,บ้านปางขอน หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยชมพู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, หมู่บ้านใหม่นาแขม หมู่ ๗ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้เดินทางลงพื้นที่ตำบลเมืองเล็น  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านสองธาร ตำบลบ้าน ทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งได้พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน คือ การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับช้ากว่าแผนงาน โดยเฉพาะพื้นที่ใหม่ที่ดำเนินงานในปีแรก ต้องมีการปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการให้สมบูรณ์หลายครั้งจึงได้รับงบประมาณรอบที่ ๔ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 และหน่วยงานสังกัดคณะฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีปัญหาในการขออนุมัติโครงการเพื่อดำเนินงานล่าช้า และยังต้องปรับแก้ไขโครงการในส่วนของงบประมาณกับกองคลังหลายครั้ง

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา