โลโก้เว็บไซต์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านหลวง หมู่ที่  6  ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านหลวง หมู่ที่ 6 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2560 กรณีบ้านหลวง หมู่ที่  6  ต.โหล่งขอด  อ.พร้าว  จ.เชียงใหม่ ดำเนินโครงการโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงาน ว่าที่ร.ต.ชัยภูมิ  สีมา (หัวหน้าโครงการ)  และคณะ โครงการนี้มีแนวคิดในการดำเนินงานคือ “ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านหลวง   ด้านการส่งเสริมอาชีพ   ด้านการท่องเที่ยว และ ด้านเกษตรปลอดภัยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ” ได้รับเกียรติจาก รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล และนายอุดม มณีขัตย์ (กรรมการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และบุคลากร สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นคณะกรรมการประเมินโครงการ ซึ่งได้ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

เป้าหมายการดำเนินงาน สมาชิกในชุมชน 60 ครัวเรือน เข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมอาชีพ   ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านเกษตรปลอดภัย  มีการบริหารจัดการ กฎระเบียบ มาตรฐาน ด้านการท่องเที่ยวชุมชน มีแหล่งการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยวชุมชน และด้านเกษตรปลอดภัย  

กิจกรรมในการดำเนินงาน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมอาชีพ อบรมพัฒนาต่อยอด ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านมาตรฐานรับรอง พัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน/บรรจุภัณฑ์ ให้ได้มาตรฐานรับรอง  อบรมการบริหารจัดการกลุ่ม ด้านการท่องเที่ยวชุมชน ศึกษาดูงาน ที่พักชุมชน ที่ผ่านมาตรฐานรับรอง พัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน โปรแกรมท่องเที่ยวโดยชุมชน สื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว/แหล่งเรียนรู้ของชุมชน ด้านเกษตรปลอดภัย ศึกษาดูงาน หมู่บ้านตัวอย่างที่ได้รับมาตรฐานรับรอง ด้านเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนต้นแบบ พัฒนาให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตร

ภาพ : นาย วรรธนพงศ์  เทียนนิมิตร

ข่าว : นางสาวหนึ่งฤทัย  แสงใส
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา