โลโก้เว็บไซต์ ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทีมงาน STEM EDUCATION มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พัฒนาสื่อและถ่ายทอดองค์ความรู้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มิถุนายน 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 2123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          24-25 มิถุนายน 2560 คณะทำงาน Stem Education  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับครูสถานศึกษาเครือข่ายวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ภายใต้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  
          ดร.พวงทอง วังราษฎร์  รองผู้อำนวยการกองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษายุคใหม่ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าด้วยกัน จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงขึ้น  โดยภายหลังจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการสอนในรูปแบบ STEM EDUCATION แก่คณะครูสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดลำปางที่ผ่านมา ทางมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและครูสถานศึกษาเครือข่ายได้มีการประสานงาน และพัฒนาสื่อร่วมกันตลอดเวลาจนสามารถนำสื่อมาใช้และถ่ายทอดในวันนี้  จากการร่วมสังเกตการณ์พบว่า คณาจารย์และนักศึกษากว่า 70 คน ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
          ด้านอาจารย์ชญานันทน์  ธิราช กล่าวในฐานะครูสถานศึกษาเครือข่ายว่า โมดูลไฟฟ้าน่ารู้เป็นโมดูลที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก ซึ่งนอกจากนักศึกษาได้เรียนรู้การสร้างโปรแกรม Android โดยไม่ต้องเขียนโค้ดโปรแกรมหรือแทนค่าการเขียนโค้ดแล้ว ยังสามารถออกแบบแอพพลิเคชั่นผ่านหน้าจอ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาการขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในวิชาโครงงานได้อีกด้วย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น ขอบคุณผู้รับผิดชอบโมดูลไฟฟ้าน่ารู้ คณะทำงาน STEM EDUCATION ที่ได้ประสานงานและพัฒนาสื่อร่วมกันจนสามารถนำมาใช้และต่อยอดได้จริง
          ขณะที่อาจารย์อำนาจ ผัดวัง หัวหน้าโมดูลไฟฟ้าน่ารู้ กล่าวว่า  โมดูลนี้เป็นโมดูลที่สอดคล้องกับการก้าวไปสู่ยุคเทคโนโลยีไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ผู้เรียนได้นำความรู้และทักษะในการเขียนโปรแกรมสร้างแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนหรือแท็ปเลต ไปใช้งานประมวลผลหรือแสดงสถานะต่างๆ บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือสั่งการแบบไร้สายเพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ เช่น ใช้สมาร์ทโฟนสั่งการเปิด ปิดหลอดไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งความรู้จากโมดูลนี้ยังเป็นพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานสร้างหุ่นยนต์ บ้านอัจฉริยะ รวมถึงงานสมาร์ทฟาร์มได้
          สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรม MIT App Inventor ภายใต้โมดูลไฟฟ้าน่ารู้ มีอาจารย์ประสงค์  วงศ์ชัยบุตร อาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์ชูธง สัมมัตตะ และอาจารย์จิรพนธ์ ทาแกง เป็นวิทยาการในการจัดอบรม โอกาสนี้มีอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างลำปางที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนอีกด้วย
          ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา