โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 มิถุนายน 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 6219 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)>> >> คลิกลงทะเบียน ที่นี่


***หมดเขตลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม วันที่ 23 มิถุนายน 2560

จำกัดจำนวน 50 ท่านเท่านั้น

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กำหนดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี” 

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)


วันที่ 27 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
09.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ
                                ระดับชาติและวารสารนวัตกรรมและเทคโนโลยี”โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
                                สถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม 
11.30 – 12.00 น. ถาม/ตอบ ประเด็นคำถาม
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. ประชุมกลุ่มย่อยตามสาขา
                         กลุ่ม 1 วิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
                                 กลุ่ม 2 บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ / ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ / งานวิจัยที่มีผลกระทบ
                                ต่อสังคม ชุมชน และศาสนา
17.00 - 18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
18.00 – 20.00 น.        สรุปการประชุม

วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด)

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. กิจกรรมพิจารณาและประเมินบทความ และข้อเสนอแนะ 
10.00 – 12.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยตามสาขา 
                - นักวิจัยปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยตามสาขา (ต่อ) 
15.00 – 16.30 น. นำเสนอ/สรุปการอบรม และปิดการอบรม

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ
1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 และ 14.30 น.
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญนักวิจัย <<< <<<


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา