โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager” | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager”

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 มิถุนายน 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 5446 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะมีการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารโครงการ (Project Manager)” ซึ่งการพัฒนา Project manager เป็นการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์หรือบุคลากร ให้มีความรู้และมีทักษะในการบริหารจัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดีมีข้อมูลครบถ้วน  การติดตามประเมินผล การถอดองค์คามรู้ การถอดบทเรียนและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากงานบริการวิชาการ  เพื่อสะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการดำเนินงานของโครงการ และผลผลิตที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร มทร.ล้านนาเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager” และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

           1. ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ“พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารโครงการ Project Manager

           2. เอกสารแนบเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบริหารโครงการ Project Manager”

          3. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบริหารโครงการ (Project Manager)







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา