โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรม Talent Mobility day  ส่งเสริมนักวิจัยขยายความรู้สู่สถานประกอบการ  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรม Talent Mobility day ส่งเสริมนักวิจัยขยายความรู้สู่สถานประกอบการ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4221 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน RMUTL Talent Mobility Day 2017 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56  พรรษา มทร.ล้านนา   วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยมีตัวแทนเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัย นักศึกษาจาก มทร.ล้านนาและสถานประกอบการ เข้าร่วมงานโดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ดร.อารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา ตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คุณปิยะฉัตร ไคร้วาณิช เบอร์ตัน ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายของ สวทช. ภาคเหนือ ต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  นายสราวุฒิ สินสำเนา รองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายหัวข้อ “ความสำคัญต่อการปรับตัวเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0” และรศ.ดร.บัญชา พูลโกคา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้โดนใจ สกอ.และ สวทน.”

“โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน” (Talent Mobility) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาได้นำความรู้เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มสถานประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของสถานประกอบให้สามารรถแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ รวมถึงเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรวิจัย โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)โดย มทร.ล้านนา เป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ โดยส่งเสริมให้นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและ สร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปต่อยอดและขยายผลในการเพิ่มขีดความสามารถของสถานประกอบการให้แข่งขันทัดเทียมระดับสากลได้ซึ่งใน ปัจจุบันมีนักวิจัยของมทร.ล้านนา ที่เข้าร่วมโครงการและประสบผลสำเร็จ จำนวน10 โครงการ ในการลงมือปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ 


คลังรูปภาพ : talent mobility


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา