โลโก้เว็บไซต์ ข้อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา รหัส 60 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อชี้แจงเรื่องการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา รหัส 60

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 6 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 4005 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียน  ผู้ปกครอง  นักศึกษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ตามที่ มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดของนักศึกษา รหัส  60 จากการหารือของคณะผู้บริหาร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ร่วมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษาเพื่อหาข้อสรุป ทางมหาวิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้

1.   รายวิชาศึกษาทั่วไป วิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

( เนื่องจาก อาคารศึกษาทั่วไป(เจ็ดลิน)มีการปรับปรุงตัวอาคาร จึงมีความจำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ซึ่งใน 1 สัปดาห์ นักศึกษาจะเดินทางไปเรียนวิชาตามตารางเรียนที่กำหนดโดยไม่ครบทุกวัน)

2.    รายวิชาชีพเฉพาะ  จัดการเรียนการสอนที่ มทร.ล้านนา ตามเดิม (เจ็ดลิน,เจ็ดยอด)

3.    การเดินทาง จากมทร.ล้านนา (เจ็ดลิน) ไปยัง มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

มหาวิทยาลัยฯมีบริการรถรับส่ง (ไป-กลับ) รถออกรอบเช้า 1 รอบ และกลับรอบเย็น 1 รอบ (อาจจะมีการเพิ่มรอบกลางวันหากมีความจำเป็น)

รถบริการสาธารณะ (รถเหลือง) บริเวณสถานีขนส่งช้างเผือก รถบริการตั้งแต่ 05.00-22.00 น (รถออกทุกครึ่งชั่วโมง) (ค่าโดยสารจะคิดในอัตราราคานักศึกษา)

4.    นักศึกษาชั้นปีที่ 2,3,4 หากมีรายวิชาที่ต้องเรียนที่ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ขอให้เข้าเรียนตามตารางเรียนที่กำหนด

5.   ร้านอาหาร ร้านค้าสวัสดิการ ระบบสาธารณูปโภค ระบบอินเทอร์เนต ทางมหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

6.    ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยที่มีความชำรุดทางมหาวิทยาลัยฯจะประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นผิวถนนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน

7.   มหาวิทยาลัยได้ประสานบริษัทเอกชน ขอความร่วมมือรถบรรทุกงดสัญจรในช่วงเวลาที่มี การจราจรคับคั่ง (เวลา 07:00-09:00 น. และเวลา 15.00-17.00 .)

8.    ด้านความปลอดภัย ทางมหาวิทยาลัยฯได้ประสานไปยังสถานีตำรวจดอยสะเก็ดในการอำนวยความสะดวกการจราจรได้แก่บริเวณแยกเขื่อนแม่กวง และทางเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำจุดในการจราจรและตั้งป้อมตำรวจบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยฯ

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


คลังรูปภาพ : ดอยสะเก็ด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา