โลโก้เว็บไซต์ สาขาการท่องเที่ยวเปิดบ้าน ครบรอบ 15 ปี แสดงผลงานนักศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาการท่องเที่ยวเปิดบ้าน ครบรอบ 15 ปี แสดงผลงานนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 พฤษภาคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3518 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน Tourism and Hotel and 15th Anniversary  เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมชมงานนิทรรศการด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา