โลโก้เว็บไซต์ สาขาการท่องเที่ยวเปิดบ้าน ครบรอบ 15 ปี แสดงผลงานนักศึกษา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาการท่องเที่ยวเปิดบ้าน ครบรอบ 15 ปี แสดงผลงานนักศึกษา


 หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดงาน Tourism and Hotel and 15th Anniversary  เพื่อจัดแสดงผลงานของนักศึกษา โดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมชมงานนิทรรศการด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม