โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างยั่งยืน | คณะวิศวกรรมศาสตร์

มทร.ล้านนา ลำปาง เดินหน้าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ แก้ปัญหาเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอย่างยั่งยืน


วันที่ 11 เมษายน 2560  ผศ.ดร.ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นประธานการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  เพื่อร่วมกันวิเคราะห์แผนงานโครงการให้เป็นไปตามกรอบการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดและกลุ่มทายาทเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง  เพื่อบูรณาการการแก้ปัญหา และยกระดับการปลูกสับปะรดให้มีคุณภาพมาตรฐาน