โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 มกราคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 1833 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนการถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีผลงานวิจัยในรูปแบบองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์ในด้านศาสตร์ต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดและขยายผลสู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน โดยกลุ่มอาจารย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนา ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน งานวิจัยถ่ายทอด ขยายผลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ถึงกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้นำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงประจักษ์ในระดับประเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้จัดทำโครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T) ภายใต้โครงการการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม แก่อาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ดังนี้

รายละเอียด

กำหนดการ

เปิดรับสมัครทุน

20 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์  2560

ประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการและคณะกรรมการพิจารณาทุน

15 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลการสนับสนุนทุน

22 กุมภาพันธ์  2560

ทำสัญญารับทุนและโอนเงิน

23 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560

 

รายละเอียดทุนถ่ายทอดผลงานวิจัย (R4T)

ภายใต้โครงการ การถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ภาคประชาชนและอุตสาหกรรม

ลักษณะทุน :

เป็นทุนสำหรับอาจารย์ และนักศึกษา มทร.ล้านนา นำเอาองค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรม ที่มาจากงานวิจัยที่แล้วเสร็จนำไปถ่ายทอดสู่สู่ภาคอุตสาหกรรม OTOP SMEs วิสาหกิจ และชุมชน ผ่านกระบวนการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณสนับสนุน :

จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่ 30,000-100,000 บาท/ทุน (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาของผลงานวิจัย

จำนวนทุนสนับสนุน :

ไม่น้อยกว่า 11 ทุน

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเสนอขอรับทุน :

1.ใบสมัครขอรับทุน

2.ตารางการฝึกอบรม

3.แบบฟอร์ม ง8.

4.ประวัติหัวหน้าโครงการ

เงื่อนไขการรับทุน:

1.     ถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่ผู้ประกอบการ/ วิสาหกิจชุมชน/OTOP/SMEs/ประชาชน

2.     ผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดจำนวนอย่างน้อย 30 คน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

3.     ระยะเวลาในการอบรม 1-3 วันแล้วแต่เนื้อหาทางวิชาการ

4.     เอกสารชุดองค์ความรู้/เทคโนโลยี 1 ชุด

5.     กำหนดให้มีการเก็บค่าลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยบุคลากรพนักงานที่มีสังกัดห้างร้าน/บริษัท/อุตสาหกรรม มีอัตราค่าลงทะเบียน 500 บาท/คน/ครั้ง

6.     ระยะเวลาดำเนินงาน: 6 เดือน( 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2560) โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาดำเนินงานได้

คุณสมบัติผู้รับทุน :

เป็นบุคลากร สังกัด มทร.ล้านนา

กำหนดให้ 1 โครงการ มีผู้ร่วมโครงการ ดังนี้

·         ข้อ (1) มีอาจารย์สังกัด มทร.ล้านนา เข้าร่วมในโครงการ อย่างน้อย 3 คน (หัวหน้าโครงการ 1 คน และผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 2 คน)

·         ข้อ (2) มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ใน มทร.ล้านนา (ไม่จำกัดระดับชั้นปี )เป็นผู้ร่วมโครงการอย่างน้อย 3 คน

การเบิกจ่ายเงิน :

ในหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2560 ให้ผู้รับทุนปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535 โดยสนับสนุนได้แก่

(1)   หมวดค่าตอบแทน เช่น ค่าวิทยาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

(2)   หมวดค่าใช้สอย เช่น ค่าอาหาร ที่พัก ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าถ่ายเอกสาร จ้างเหมา         ดำเนินการ

(3)   หมวดค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุสำหรับประกอบการจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุการเกษตร ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี ค่าวัสดุเคหะภัณฑ์

หมายเหตุ : ไม่สนับสนุนครุภัณฑ์


ผู้ประสานงาน : นางสวลี วิละคำ โทร. 053 - 266518 ต่อ 1006

คลิก Download รายละเอียดทุน ที่นี่
คลิก Download ใบสมัคร ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา