โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 14 มกราคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2344 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน “ฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 ณ โรงอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวต้อนรับ นายทวนทอง  ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 กล่าวรายงาน แก่นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอ่านสารวันเด็ก ประจำปี 2560 จากพลเอกประยุทธิ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเปิดงาน จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 มอบแว่นสายตาแก่ตัวแทนนักที่สายผิดปกติ ตามโครงการรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ดังนี้

รายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

1. เด็กหญิงภาพิมล  ยารังสี             โรงเรียนพุทธิโศภน

2. เด็กหญิงสโรฌา  เชื่อมสกุล          โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน

3. นางสาวภณิดา  ประเสริฐพงค์       โรงเรียนดาราวิทยาลัย

รายชื่อเด็กและเยาวชนผ่านเกณฑ์ประเมินรางวัลพระราชทานระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียน

ระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  ได้แก่ เด็กหญิงพรรวษา  ศรีกุณะ  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก   ได้แก่ นางสาวญาณิศา ทิพย์อุ่น  โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ ช้างคลาน


รายชื่อเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการยกย่องเชิดชูเด็กดีมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ได้แก่  เด็กหญิงพิชชาพร  ทุนผลงาม   โรงเรียนสวนเด็กสันกำแพง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ได้แก่  เด็กหญิงศิวกานต์ บุพศิริ         โรงเรียนพุทธิโศภน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ได้แก่  เด็กหญิงนันท์นภัส  สุจา         โรงเรียนพระหฤทัย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ได้แก่  เด็กชายอิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ได้แก่  เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ปริศนานันทกุล  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ได้แก่  เด็กชายอามีน  อาหมัด          โรงเรียนวัดเสาหิน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ได้แก่  นางสาวภัทรดา  วุฒิเอ้ย         โรงเรียนดาราวิทยาลัย

   

     รายชื่อตัวแทนนักเรียน รับมอบแว่นสายตาตามโครงการรณรงค์เด็กไทยสายตาดีจังหวัดเชียงใหม่  

1. เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา ชัยวรรณ     โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

2. เด็กชายอดิศรณ์  กันนะ             โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท 

3. เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  จินโน           โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง  อำเภอแม่วาง

4. เด็กหญิงสายชล จินโน               โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง  อำเภอแม่วาง

5. เด็กหญิงสายธาร  จินโน             โรงเรียนบ้านเหล่าป่าผาง  อำเภอแม่วาง


สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมงานวันเด็กของจังหวัดเชียงใหม่ในทุกๆ ปี ในปีนี้ นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เวทีการแสดง การละเล่น กว่า 12 เวที  เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก แสดงความสามารถตลอดจนมอบขนม สิ่งของ และอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การกีฬา เพื่อนำไปใช้ต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา