โลโก้เว็บไซต์ สกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สกอ. เยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 มกราคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2070 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการ เข้าเยี่ยมชม ติดตามผลการดำเนินงานด้านจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดบริการทางกากรศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการ โดยมีนายนคร  ขำหาญ ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ห้อง Knowledge Treater มทร.ล้านนา

ทั้งนี้ ผศ.ดร.อรนุตฎฐ์  สุธาคำ รองคณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.พีระ  จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพิการเข้าร่วมพูดคุยตอบข้อซักถาม ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกและความต้องการในอนาคต โดยในปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษาพิการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ 42 คน (คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 22 คน, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 คน, คณะวิศวกรรมศาสตร์  4 คน, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 3 คน) โดยมีแนวโน้มนักศึกษาพิการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการเยี่ยมชมของ สกอ. ในครั้งนี้ เพื่อนำมาการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา