โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงนามคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1068 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา 25 วรรค 5 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 853/2567 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์ นำอิน

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา  ชัยเนตร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

6.อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี

7.นางสาวปวียา รักนิ่ม

  ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2567  (ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา