โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 18483 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำวิชาเอก การจัดการธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

     ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และ 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ประกอบกับข้อ 11 (1) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังรายละเอียดแนบ

          ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2566

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  มงคลเทพ)

       ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ปฏิบัติราชการแทน

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

เอกสารแนบ

- ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา