โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถช. ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 2339 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้แก่ นายพิษณุ พรมพราย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วย นายจักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ และ นายเจษฎา สุภาพรเหมินทร์ ร่วมสนับสนุนงานถ่ายทอดสด โครงการอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีชั้นที่ 1(ภาคเช้า)  และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความหมายของธรรมะสำหรับวัยรุ่นเจนใหม่" โดย คุณสมปอง นครไธสง (อดีตพระมหาสมปอง ตาลปตโต - นักเทศน์ธรรมะ) (ภาคบ่าย) เพื่อให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝังและสร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้นำหลักคำสอนมาประยุกตี์ปรับใช้กับการครองตนที่ดีร่วมกับผู้อื่น ตลอดทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตที่ประสงค์และเป็นที่ยอมรับด้านชื่อเสียงที่ดีต่อสังคม จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดำเนินการเผยแพร่รายละเอียดของกิจกรรมผ่านช่องทางระบบออนไลน์ Facebook Live โดยสามารถเปิดดูย้อนหลังที่   Faculty of Engineering, RMUTL และ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ความหมายของธรรมะสำหรับวัยรุ่นเจนใหม่" โดย คุณสมปอง นครไธสง (อดีตพระมหาสมปอง ตาลปตโต - นักเทศน์ธรรมะ) 

 

ข้อมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ภาพ พิษณุ พรมพราย, เจษฎา สุภาพรเหมินทร์
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา