โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2566 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 696 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2560 คณะกรรมการเลือกตั้ง จึงได้มีประกาศ ดังนี้

กำหนดการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากคณาจารย์ประจำ

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง   วันที่ 10 ตุลาคม 2566
  • การรับสมัคร หรือเสนอชื่อ                      ตั้งแต่วันที่ 11 - 26 ตุลาคม 2566  ณ หน่วยเลือกตั้ง เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  • ประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร       วันที่ 31 ตุลาคม 2566
  • ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า                    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง
  • ลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไป                        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง
  • ประกาศผลการเลือกตั้ง                         วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ดาวน์โหลดเอกสาร     ใบสมัคร / ใบเสนอรายชื่อ  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา