โลโก้เว็บไซต์ วิศวะ มทร.ล้านนา คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 14 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิศวะ มทร.ล้านนา คว้า 8 รางวัล จากการแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 14

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 420 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแข่งขัน “ราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ  ครั้งที่ 14 (The 14th national Rajamangala Engineering Academic Contest) ภายใต้แนวคิด 9 ราชมงคล รักษ์โลกด้วยนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์  นำอิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาคว้า 8 รางวัลได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

 • มาตรวิทยาด้านมิติ                           อาจารย์ควบคุมทีม  อ.ธีรวัฒน์ แสงกาศ       

                                                นักศึกษา              นายมัชพล ฉั่วตระกูล

                                                                       นายณัฐศิษย์ ศรีจันทร    

 • หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติด้วยระบบวิชั่น     อาจารย์ควบคุมทีม  อ.จักรรินทร์   ถิ่นนคร    

                                               นักศึกษา              นายไพศาล กันทะคำ

                                                                       นายวรวิช นามบ้านปง

                                                                       นายธนบดี อินแสง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

 •  การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา          อาจารย์ควบคุมทีม  อ.จุราพรรณ พิมูลชาติ

                                                นักศึกษา              นางสาวชนิดา  ทีปะปาล

                                                                       นางสาวสุภาวิณี  ไชยบุญเรือง               

 • เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ           อาจารย์ควบคุมทีม  ผศ.ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย

                                                นักศึกษา              นายตะวัน  เกียรติงามพร้อม

                                                                       นายศุภกฤต  ดอกบัว

 • ทักษะการสำรวจ                             อาจารย์ควบคุมทีม  อ.พีรภพ โพธิ์พงษ์ / อ.ภาณุพล เล็กประเสริฐ

                                               นักศึกษา              นายจิรพัส ตุ้ยโชติ

นายภัคพงศ์ ยิ้มอยู่

นายหน่อ ลุงตาลู่

นายภัคพล กางเกื้อ

นายพีรภาส บุญหนู

 • เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (งานกัด)             อาจารย์ควบคุมทีม  ดร.ศุภสิทธิ์  มะโนเครื่อง
  •     นายชัยวัฒน์ ศรีพรหมฃ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

 • เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (งานกลึง)            อาจารย์ควบคุมทีม  ผศ.เชษฐ์  อุทธิยัง

                                               นักศึกษา              นายนพชัย  รอดน้อย     

 • สร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรม FlexSim  อาจารย์ควบคุมทีม  ดร.อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี

                                                    นักศึกษา                   นายวีรภัทร  วงษ์พวงษ์                                                                                    

นายนนทกร มาครอง

การจัดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ  เป็นเวทีให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในกลุ่มราชมงคล (มทร.ธัญบุรี, มทร.กรุงเทพ, มทร.ตะวันออก, มทร.พระนคร, มทร.รัตนโกสินทร์, มทร.ล้านนา, มทร.ศรีวิชัย, มทร.สุวรรณภูมิ และ มทร.อีสาน) ได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ แข่งขันทักษะ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ด้านวิชาการ นวัตกรรม การเรียนการสอน ในปีนี้ มีการแข่งขันกว่า 27 ราย โดยทาง มทร.ล้านนา คว้ารางวัลมาได้ 8 รายการออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา